Istituto di Studi Musicali Comparati / Fondo Danièlou

Area dell'identificazione

Titolo:"Abhinava-bhārati"
Tipo titolo:proprio
Cronologia: 09 gennaio 1948 , Data di copiatura
Numero:003
Tipologia documentaria:manoscritti
Tipologia specifica: Sangita
Forma:manoscritto
Responsabilità:
Supporto:cartaceo
Descrizione fisica:
  • 129 ff., 340 x 215 mm
Collocazione: IISMC
segnatura precedente: Ms 781.4 (Segnatura Dewey)

Dati opera

Area del contenuto

F. [3], 129, [5]; 34 x 21,5 x 2 cm; paper bound, blue ink. Title and mūrti of God Ganesh imprinted in gold on the hardcover.
Good state of preservation; complete.

Annexes:

Indexing information on the back of the front cover; light blue sheets of paper (ms) with authors mentioned index.

Incipit (f. 1):

॥ श्री ॥
॥ अभिनवभारत्यमष्टविशोऽध्यायः ॥
॥ गोयाधिकारः ॥
मध्यमम्बरमुशन्ति यद्दशान्नामषट्कमुदितं श्रुतिक्रमात ।
सोऽपि यद्विलसितं कलासकं तन्नमामि शिरसा शशिमण्डनम ॥

Explicit (f. 129):

आक्षेपयोजनमुपस्करकल्पमेव यद्वंशरन्ध्रचरणं तदपास्य सम्यक् ।
स्पष्टीकृतोभिनवगुप्तपदाभिधेन तस्यैव लक्षणविधिःसगभीरभाबः ॥

इति श्रीमन्महामहेश्वराभिनव
गुप्ताचार्यविरचितयां नाट्य
वेदविवृतौ अभिनवभारत्यां
सुषिरातोद्यविधानं नाम
॥ त्रिंशोऽध्यायः ॥
॥ समाप्तः ॥

Contents: The only available 11th cent. comm. on Bharata's Nāṭya-śāstra. In this Ms figure only the three ch. dealing with music: 28, 29 and 30. Ch. 28 explains the features of Gandharva music (svara, śruti, grāma, mūrchana, tāna, jāti). Ch. 29 is about playing the vīna and ch. 30 deals with playing the flute (vāṁśī).
Lingua:Sanskrit, Devanāgarī.
Stato di conservazione:buono
Esistenza e localizzazione degli originali:Original Ms n. 39 D 11/4; complete.
Luogo di conservazione degli originali: Chennai
Ente in cui sono conservati gli originali: Adyar Library
Note:See below Ms 5.
Riferimenti bibliografici:The Pandits of the Library, A Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Adyar Library,, The Adyar Library, 1926, I, p. 46.

Area della descrizione fisica

descrizione fisica disco digitale

descrizione fisica disco analogico

descrizione fisica nastro analogico

descrizione fisica file digitale

Chiavi di accesso