Istituto di Studi Musicali Comparati / Fondo Danièlou

Area dell'identificazione

Titolo:"Abhinava-bhārati (Nāṭya-śāstra-vyākhyā)"
Tipo titolo:proprio
Cronologia: 1946 - 1949 , Data di copiatura
Numero:005
Tipologia documentaria:manoscritti
Tipologia specifica: Sangita
Forma:manoscritto
Responsabilità:
Supporto:cartaceo
Descrizione fisica:
  • 106 ff., 333 x 215 mm
Collocazione: IISMC
segnatura precedente: Ms 781.5 (Segnatura Dewey)

Dati opera

Area del contenuto

F. [0], 106, [0]; 33,3 x 21,5 x 1,7 cm; paper bound, blue ink with black ink corrections.
Good state of preservation; complete.

Incipit (f. 1):

पुनरस्य शरीरविधाने त्यादिना शरीरमिति व्यत्तात्मकं विधानं च
तस्य विधानरूपप्रकारात्मकं सन्धमश्च
मुखादयो वीथयश्च सन्ध्यङ्गस्वभावा लब्धायत्वेन प्रतिज्ञानाः
तञ शरीरमेव लक्षमितव्ममिति (…)

Explicit (f. 39):

द्विजवर तोत निरूपित सन्ध्यध्यायार्थ तत्त्वघटनेयम् ॥
अभिनवगुप्तेन कृता शिवचरणाम्भोज मधुपेन ॥
इति महामाहेश्वर श्रीमदभिनवगुप्ताचार्य विरचितायां नाद्यवेदविदतौ
अभिनवभारत्याभेकीन विंशोऽध्यायः समाप्तः

Contents: Ch. 28.
Lingua:Sanskrit, Devanāgarī.
Stato di conservazione:buono
Esistenza e localizzazione degli originali:Original Ms 38 G 14; incomplete.
Luogo di conservazione degli originali: Chennai
Ente in cui sono conservati gli originali: Adyar Library
Note:For further references, see above Ms 3.

Area della descrizione fisica

descrizione fisica disco digitale

descrizione fisica disco analogico

descrizione fisica nastro analogico

descrizione fisica file digitale

Chiavi di accesso