Istituto di Studi Musicali Comparati / Fondo Danièlou

Area dell'identificazione

Titolo:"Anūpa-rāga-sāgara"
Tipo titolo:proprio
Cronologia: 03 novembre 1955 , Data di copiatura
Numero:020
Tipologia documentaria:manoscritti
Tipologia specifica: Sangita
Forma:manoscritto
Responsabilità:
Supporto:cartaceo
Descrizione fisica:
  • 689 ff., 217 x 179 mm
Collocazione: IISMC
segnatura precedente: Ms 781.207 (Segnatura Dewey)

Dati opera

Area del contenuto

F. [3], 689, [3]; 21,7 x 17,9 x 6,7 cm; paper bound, pencil.
Good state of preservation; complete.

Incipit (f. 1):

श्रीगणेशायनमः
वेदादिप्रणवसद्दश मखिलध्वनिविग्रहं यत्प्रसादात् ।
शृण्वन्ति सूक्ष्ममत्यः तमनांदिगीतं शिवं नौमि ॥
सर्वविन्धहरं शान्तं सर्वाभरणभूषितम् । सर्वसिध्दिकरं देवं नत्वा ग्रन्थं करोम्यहम् ॥ १
वैकुण्ठे प्रत्यहं यान्ति लक्ष्मीनारायणगृहे । रागाः सर्वेऽपि गन्धर्वैः सह सर्वसुखाप्तये ॥ २

Explicit (f. 688-689):

(…)
कुटरत्नकिरणनीराजितचरणकमल श्रीसाहिजहांसभामण्डन संगीतराज-
जनार्दनभट्टाङ्गजानुष्टुप्चक्रवर्ती संगीतराय भावभट्टविरचिते संगीतानूपरागसागरे
शेषरागप्रकाशनो नाम द्वादशमो (शो) ध्यायः ॥
(समाप्तः)

Contents: A work of the 17th cent. on music, by Bhāvabhaṭṭa. The treatise was written under the reign of Anūpa Siṃha (1674-1709), King of Bikaner. It deals with rāga-s and it is divided into 12 adyāya-s. In this Ms figure all the 12 ch.
Lingua:Sanskrit, Devanāgarī.
Stato di conservazione:buono
Esistenza e localizzazione degli originali:Original Mss n. 3343, 3344, 3345, f. 105, 166, 205; complete.
Luogo di conservazione degli originali: Bikaner
Ente in cui sono conservati gli originali: Anup Sanskrit Library
Riferimenti bibliografici:KUNHAN Rāja, C. and Kotacheri Madhava Krishna ŚARMĀ, Catalogue of the Rajasthani Manuscripts in the Anup Sanskrit Library, III, Bikaner, 1947, 253-266

Area della descrizione fisica

descrizione fisica disco digitale

descrizione fisica disco analogico

descrizione fisica nastro analogico

descrizione fisica file digitale

Chiavi di accesso

aggiungi ai preferiti Torna all'esito