Istituto di Studi Musicali Comparati / Fondo Danièlou

Area dell'identificazione

Titolo:"Mārkaṇḍeya-purāṇa and Vāyu-purāṇa"
Tipo titolo:proprio
Cronologia: 1946 - 1948 , Data di copiatura
Numero:063
Tipologia documentaria:manoscritti
Tipologia specifica: Sangita
Forma:manoscritto
Supporto:cartaceo
Descrizione fisica:
  • 57 ff., 227 x 172 mm
Collocazione: IISMC
segnatura precedente: Ms 781.122-123 (Segnatura Dewey)

Dati opera

Area del contenuto

F. [5], 57, [5]; 22,7 x 17,2 x 1,2 cm; paper bound, blue ink.
Good state of preservation; complete.

Mārkaṇḍeyapurāṇa

Incipit (f. 2):

॥ श्रीः ॥
॥ सरस्वत्युवाच ॥
वरं ते कम्बलभ्रातः प्रयच्छाम्युरगाधिप । तदुच्यतांप्रदास्यामि यत् ते मनसि वर्त्तते ॥ ४५ ॥
अश्वतर उवाच
सहायं देहि देवि? त्वं पूर्व्वं कम्बलमेव मे । समस्त स्वरसम्बन्धमुभयोः सम्प्रयच्छ च ॥

Explicit (f. 7):

गीतशब्दैस्तथान्यभ वीणावेणुस्वनानुगैः । मृदङ्गपणवातोद्यं हारिवेश्मशताकुलम् ॥
वीक्षमाणः स पातालं ययौ शभुजितः सुतः ।
सहताभ्यामभीष्टाभ्यां पन्नगाभ्याभरिन्दमः ॥ ९९ ॥

Vāyupurāṇa

Incipit (f. 30):

(वैवस्वतमनुवंशगगान्धर्वमूर्च्छनालक्षणकथनम्)
सूतउवाच -
सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामामूर्च्छनास्त्वेकविंशतिः ।
तानाश्चैकोनपञ्चाशदित्येतत्स्वरमणेडलम् ॥ ३६ ॥
पड्जर्षभौ च गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा ।
धैवतश्चापि विज्ञयस्तथा चापि निषादवान् ॥ ३७ ॥

Explicit (p. 54-55):

तिसृणां चैव वृत्तीनां वृत्तौ वृत्ता च दक्षणा ।
अष्टौ तु समवायास्ते सौवीरी मूर्च्छना तथा ॥ ४५ ॥
कुशत्यनुप्तरः सत्यं सप्त सत्त्वस्वरं तु यः ।
चित्रशाखासुतं तस्य धार्मिकस्य महात्मनः ॥ ४६ ॥

Contents: This Ms is a transcription of several śloka-s from two Māhā-purāṇa dealing with music. In this Ms figure, in order, passages from the 23th ch. of the Mārkaṇḍeya-purāṇa and from the 86th and 87th ch. of the Vāyu-purāṇa.
Lingua:Sanskrit, Devanāgarī.
Stato di conservazione:buono
Esistenza e localizzazione degli originali:Original Mss n. śloka-s n. 49-60/96-99 and n. 36-69/1-46; complete.
Luogo di conservazione degli originali: Varanasi
Ente in cui sono conservati gli originali: Saraswati Bhavan Library
Riferimenti bibliografici:AUFRECHT, Theodor, Catalogus Catalogorum (An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors), II, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1886, 104, 133, 217, 224

Area della descrizione fisica

descrizione fisica disco digitale

descrizione fisica disco analogico

descrizione fisica nastro analogico

descrizione fisica file digitale

Chiavi di accesso

aggiungi ai preferiti Torna all'esito